Kompetencer

Individuelle psykologsamtaler, par & familier

I forskellige perioder af vores liv oplever vi mennesker at have det dårligt. Vi føler ikke at fungere, som vi ønsker eller vi har en oplevelse af, at sidde fast i problemer eller i handlemønstre, som giver os udfordringer. Dette opstår, fordi vi ikke selv kan finde en måde at være med det på, løse det eller bare forstå det, som sker.

Det kan handle om os selv eller dem vi holder umådelig meget af, hvor svære livsomstændigheder som sygdom, sorg, tab, stress og konflikter kan medføre en tristhed eller handlelammelse, som ikke forsvinder af sig selv. Den vante tilgang og mestring slår ikke til. Det kan handle om vores relationer, hvor den tidligere følelse af samhørighed bliver overskygget af fravær af forståelse, kærlighed & accept af hinanden. I denne situation kan en intervention gøre det muligt at bygge broen eller at at sige pænt farvel og tak for den tid, der har været.

Om det er dig selv, dit ægteskab, familien, relation til dine, mine og vores fælles børn, kolleger, venner eller du egentlig bare ønsker at udvikle dig, er målet for intervention altid, at du / I får indsigt i hensigtsmæssige måder at håndtere problemer, udfordringer og svære situationer på så din / jeres mestring, resiliens & handlekraft øges.

Min erfaring fortæller mig at sessioner af to timers varighed pr. gang giver en dybde og mulighed for udfoldelse, som kommer klienten til gode på sigt, men har du et ønske om enkelttimer er dette også en mulighed.

Har du spørgsmål, så send mig en mail, så svarer jeg så godt jeg evner.
Kontakt mig her

Individuel supervision og gruppesupervision
Det giver altid mening for et menneske at gøre som det gør – problemet opstår, når det ikke giver mening for den anden.

Udgangspunktet for supervision er den enkeltes tanker og følelser. Det handler om adfærds- og reaktionsmønstre, om at skabe bevidsthed om ubevidst adfærd og forståelse for egne og andres handlinger og reaktioner, for derigennem at få bedre kontrol over følelserne og styrke evnen til at indgå i samspil med andre.

Konfliktforståelse, løsning og mægling
Det letteste i verden er at tvære den anden ud – kunsten er at lade være

Konflikter opstår, fordi vi oplever virkeligheden forskelligt. De er en uundgåelig konsekvens af, at mennesker lever og arbejder sammen. Vi kan ikke fjerne dem, men vi kan lære at forstå dem og mestre at være i dem, så de ikke fylder mere end de skal. Ved at mestre konfliktforståelse & løsning lærer man dels at vedkende sig en andel af en given situation ligesom bevidstheden om de motiver man tillægger sig selv og den anden bestræbes på at være dynamiske og frugtbare. På den måde vil man tillære sig en bevidsthed om, at man selv har et valg om man ønsker bomme eller broer i relationen.

Kognitiv Coaching
God kan blive bedre – vi bliver aldrig færdige med at lære…

Kognitiv Coaching tager udgangspunkt i den enkeltes livs- eller jobsituation. Afhængig af det valgte fokus handler coaching om, at identificere og udfordre egne tanker, følelser & handlinger i.f.t. de ønsker den enkelte måtte have for fremtiden og om at træne de ønskede ændringer med henblik på at udfylde livets-, relationernes-, og jobfunktionens mange facetter optimalt.

Proceskonsultationer
Hvis du gør som du hele tiden har gjort, får du det du hele tiden har fået. Vælger du at gøre noget andet – får du noget andet.

Enhver forandringsproces får konsekvenser for de mennesker, der direkte eller indirekte er involveret. Ofte fokuseres der så meget på de faglige, strukturelle, praktiske eller organisatoriske problemstillinger, at de menneskelige og psykologiske aspekter risikerer at gå tabt. Men mange problemer kan tages i opløbet eller helt undgåes, hvis disse aspekter tydeliggøres eller adresseres allerede i den indledende fase af forandringsprocessen

Tovholderfunktionen
Nysgerrighed er kunsten ikke at tænke tanker mens den anden taler – først dér lærer man noget

Som neutral udefrakommende person holder tovholderen den røde tråd og sikrer at processen forløber struktureret, konstruktivt og effektiv.

Undervisning & Foredrag

Undervisning:
Teoretisk undervisning i en lang række erhvervspsykologiske discipliner.

Foredrag: Enkelte foredrag eller foredragsrækker indenfor en lang række erhvervspsykologiske temaer

Personaletræning
Vi gør alle det bedste vi evner – nogle gange er det bare ikke nok.

Personaletræning henvender sig især til medarbejdere, der i deres daglige virke er i tæt dialog med særligt krævende, udsatte, kriseramte, aggressive eller på anden måde sårbare målgrupper og derfor regelmæssigt står overfor følelsesmæssigt krævende situationer.

Organisationsudvikling
Det eneste forudsigelige i organisationer af i dag er uforudsigelighed.

Organisationer skaber ændring i strukturen, ændringer i jobindhold og krav, sammenlægninger mellem afdelinger med nye roller og opgaver til følge, ændring af arbejdsgange etc. Hvordan kan forandringer i organisationer skabe udvikling for organisationens ansatte? Kravene til organisationen og dens aktører om kontinuerligt at forbedre kvaliteten, øge kreativitet, produktivitet, motivation og læring viser sig ofte ikke at kunne honoreres. En mulighed for at ovennævnte krav kan honoreres øges, hvis man vælger aktivt at inddrage ledere og medarbejdere som aktive aktører i processen.

Erhvervspsykologisk bistand til organisationsudvikling kan bruges til at tydeliggøre mål, rammer og processer, som vil være nødvendige for at kunne gennemføre ændringer og implementere nye tanker og handlinger for organisationens ledere og medarbejdere.